Regulamin promocji „Prezent dla klientów Starego Zametu w Piekarach Śląskich”

1. Nazwa promocji.

1.1. Promocja zwana dalej „Konkursem”, jest urządzana pod nazwą „Prezent dla pierwszych 100 klientów Starego Zametu w Piekarach Śląskich”.

2. Nazwa podmiotu będącego organizatorem Konkursu.

2.1 Organizatorem Konkursu jest spółka PROGRESJA S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, 40-851 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713254, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Katowice, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 524-271-85-25, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 500,5 tyś zł, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Zasady prowadzenia konkursu.

3.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:

  1. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
  2. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  3. spełni wszystkie pozostałe warunki niniejszego regulaminu.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, w szczególności pracownicy najemców Starego Zametu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.

3.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje.

3.4. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie uczestnik, który spełnia warunki opisane w pkt 3.1 i 3.2 zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z zasadami Konkursu „Prezent dla pierwszych 100 klientów Starego Zametu w Piekarach Śląskich” określonymi w tym regulaminie oraz zasadami polityki prywatności Organizatora.

b) zadeklarowania udziału w Konkursie poprzez dokonanie zakupów się w sklepach dostępnych w Starym Zamęcie w Piekarach Śląskich prowadzonym przez Organizatora do pracownika Organizatora oraz przystąpienie do wykonywania zadania konkursowego.

3.5. Jedna osoba może tylko raz zgłosić się i uczestniczyć w Konkursie.

3.6. Prawo do Prezentu przysługuje pierwszym 100 Klientom w dniu otwarcia Starego Zametu tj. 1 października 2022 roku.

3.7. Zadanie konkursowe polega na pokazaniu paragonu z jednego z 3 sklepów dostępnych w c.h. Stary Zamet na kwotę minimum 200 zł w punkcie informacyjnym Starego Zametu znajdującego się na parkingu głównym i odpowiedzi na pytanie „Jak nazywa się otwierane dzisiaj, 1.10.2022 centum handlowe w Piekarach Ś;ąskich?”.

3.8. Zwycięzcą jest osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi.

3.9. Informacja o Konkursie jest na stronie www.staryzamet.pl

4. Nagrody

4.1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 100 równorzędnych nagród w postaci:

– bonu zakupowego o wartości 100 zł do sklepu EMPIK,

– bonu zakupowego o wartości 100 zł do sklepu Euro AGD 

(zwanych dalej Prezentem ). Podatek od nagrody płaci Organizator Konkursu.

4.2. Każdy zwycięzca konkursu otrzyma jeden Prezent.

4.3. Prezent nie podlega zwrotowi, ani nie może być reklamowany.

4.4. Prezent nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można jej wymienić na gotówkę.

5. Czas trwania i obszar, na którym urządzany będzie Konkurs.

5.1. Konkurs jest organizowany w dniu 1 października 2022 r. w sklepach dostępnych w Starym Zamęcie tj.: Empik, Euro AGD, Nexterio Outlet.

6. Sposób prowadzenia konkursu, w szczególności miejsce i termin wyłonienia zwycięzcy i wydawania wygranych.

6.1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony od razu po zakończeniu zadania konkursowego.

6.2. Ogłoszony wynik jest ostateczny i nie podlega reklamacji.

7.1. Organizator ogłasza Zwycięzcę bezpośrednio po zakończeniu zadania konkursowego.

7.2. Uczestnik, który otrzyma informację o uzyskaniu nagrody zgodnie z treścią pk.7.1 powyżej, jest zobligowany do natychmiastowego odbioru nagrody osobiście w sklepie, w przeciwnym wypadku traci prawo do nagrody.

7.3. Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

7.4. W przypadku nie odebrania nagrody przechodzi ona do dyspozycji Organizatora.

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

8.3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem lub zasadami z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody.

8.4. Regulamin Konkursu oraz polityka prywatności Organizatora będzie dostępny na stronie www.staryzamet.pl.

8.5. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu bez podawania przyczyn poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie www.staryzamet.pl.